Ennen hautausta

Suruliputus

Kuolinpäivänä Suomen lippu nostetaan surun merkiksi puolisalkoon siinä talossa, jossa kuolema on tapahtunut, poikkeuksena sairaalat ja vanhainkodit. Suruliputtaa voi myös heti tiedon saavuttua vainajan kodissa, syntymäkodissa ja työpaikalla. Lue lisää: (alasivu)

Kuolemasta tiedottaminen

Kuolemasta suositellaan pikaista ilmoitusta työnantajalle, taloyhtiölle, pankeille ja vakuutusyhtiöille.

Tieto kuolemasta välittyy ao tahoille myös viranomaisteitse.

Kuolintodistus

Sairaala hoitaa virkateitse ilmoituksen maistraattiin. Vainajan lähiomaisella on oikeus saada jäljennös kuolintodistuksesta sen allekirjoittaneelta lääkäriltä.

Lupa hautaamiseen

Viranomaisen (kuolintodistuksen allekirjoittanut lääkäri) allekirjoittama lupa hautaamiseen toimitetaan sen hautausmaan omistajalle, jonka hautausmaahan vainaja haudataan. Jos vainaja tuhkataan Hietaniemen krematoriolla, hautauslupa tulee toimittaa myös Krematoriosäätiön kanslialle.

Virkatodistus

Virkatodistuksen pankki- ym. asioiden hoitoa varten saa sen kunnan rekisteriviranomaiselta, jossa vainaja oli kirjoilla kuolinpäivänä.

Hautapaikka

Jos kyseessä on uusi tai vanha hautapaikka, on tilattava haudan avaus hautausmaata hallinnoivalta taholta.

Merellinen hautaus

Hymnuksella on pitkäaikainen kokemus järjestää merellinen tai muu vesistöhautaus.

Kuolinilmoitus

Jos halutaan julkaista kuolinuutinen (kutsu ennen siunaustilaisuutta siihen sisältyvineen ilmoituspyyntöineen) tai kuolinilmoitus (siunaustilaisuuden jälkeen), tulee päättää mihin lehtiin tieto toimitetaan ja sen julkaisupäivä. Ilmoittautumiset voi ottaa vastaan joko joku omaisista tai hautaustoimisto.

Kutsut hautajaisiin

On listattava kutsuttavat tahot, suunniteltava kutsun teksti, sovittava kutsun painatuspaikasta ja kutsun painomateriaalista, selvitettävä kutsuttavien postiosoitteet ja viimeiseksi huolehdittava itse postituksesta.

Kantajat

Kantajiksi suositellaan kuutta henkilöä, kun arkku saatetaan ulos kappelista/kirkosta ja lasketaan hautaan. Hautaustoimistot tarjoavat kantoapua tarvittaessa.

Siunaus- tai saattotilaisuus

Kuolemantapauksen jälkeen tulee sopia siunaus- tai saattotilaisuuden ajasta, paikasta, papista tai muusta puhujasta. Ohjelma voidaan painattaa ohjelmalehtiseen.

Kukat

Kappeli, kirkko tai muu paikka koristellaan niin haluttaessa. Samoin tulee muistaa arkun kansikukat, henkilökohtaiset kukkalaitteet ja muistotilaisuuden koristelu.

Tuhkan maahankätkeminen

Hautaustoimisto voi tarvittaessa huolehtia tuhkan maahankäkemisajan tilauksesta. Tuhka voidaan myös ripotella vesistöön alueen omistajan luvalla.

Valokuvaus

Ulkopuolisen ammattivalokuvaajan käyttö on suositeltavaa.

Saattoväen kuljetus

Ajo-ohjeet haudalle ja/tai muistotilaisuuteen voidaan antaa painettuna tai kertoa suullisesti siunaustilaisuuden jälkeen. Saattueajo on vanha ja arvokas tapa. Asiasta on sovittava hautaustoimiston kanssa hyvissä ajoin.

Majoitus

Pitkämatkalaisten majoituksesta on huomaavaista huolehtia hyvissä ajoin.


Hautajaisten jälkeen

Pankkiasiat

Pankit saavat tiedon kuolemantapauksesta väestörekisterikeskukselta. Myös omaisten kannattaa ilmoittaa asiasta pankkiin ja toimittaa kuolemasta kirjallinen selvitys (esim. virkatodistus) niin pian kuin mahdollista.

Vakuutukset

On selvitettävä, missä vakuutusyhtiössä ja minkä varalle vainaja on vakuutettu (esim. työnantajan ryhmähenkivakuutus sekä yksityiset henki- ym. vakuutukset).

Perhe-eläke

Kansaneläkelaitos ja työnantaja antavat selvityksen perheelle mahdollisesti kuuluvasta eläkkeestä.

Hautamuistomerkki

Nimen kaiverruksesta vanhaan hautakiveen/laattaan tai mahdollisesta uudesta muistomerkistä tulee sopia hautausmaan ja hautakiviliikkeen kanssa. Hautaustoimisto avustaa tarvitaessa.

Haudanhoitosopimus

Hautaa voi hoitaa esim. omainen tai seurakunta. Jälkimmäisen tullessa kyseeseen, on asiasta sovittava kyseisen seurakunnan ja hautausmaan kanssa.

Sukuselvitys

Sukuselvitys perunkirjoitusta varten tulee hankkia niistä rekistereistä, joissa vainaja on ollut kirjoilla 15 ikävuodesta lähtien. Yleensä perunkirjoituksen toimittaja hoitaa sukuselvitysten hankkimisen.

Perunkirjoitus

Perunkirjoituksessa ilmoitetaan kuolinpesän osakkaat, varat ja velat. Perunkirjoitus on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perukirja on toisaalta veroilmoitus perintöverotusta varten ja toisaalta omaisuusluettelo perinnönjakoa varten. Kauttamme saatte asiantuntevaa apua myös perunkirjoitusasioissa.

Testamentti

Ennen perunkirjoitusta on selvitettävä, onko vainaja ilmaissut viimeisen tahtonsa testamentilla.


Suruliputus

Ennen hautausta

Kuolinpäivänä Suomen lippu nostetaan surun merkiksi puolisalkoon siinä talossa, jossa kuolema on tapahtunut, poikkeuksena sairaalat ja vanhainkodit. Suruliputtaa voi myös heti tiedon saavuttua vainajan kodissa, syntymäkodissa ja työpaikalla.

Lisäksi sisäasiainministeriö voi määrätä yleisen suruliputuksen joko koko maahan tai paikallisesti jonkun merkkihenkilön kuollessa tai suuronnettomuuden sattuessa.

Suruliputus suoritetaan yhtä lailla tavallisena kuin liputuspäivänäkin. Liputus kestää aamusta iltaan seuraavien ohjeiden mukaan:

Lippu on pyrittävä nostamaan aamunkoitteessa kello 08 ja laskemaan auringon mennessä mailleen, kuitenkin viimeistään kello 21.

Suruliputuksessa lippu nostetaan ensin aivan ylös, minkä jälkeen se lasketaan 1/3 salon mittaa alas. Lipun alareuna jää tällöin salon puoliväliin. Katto- ja seinäsalossa lippu lasketaan keskelle salkoa. Myös pois ottaessa lippu nostetaan ensin ylös ja vasta sitten alas. Tämä arvokkaasti tehtävä ele on ikään kuin viimeinen tervehdys vainajalle.

Hautajaispäivänä on myös tapana liputtaa vainajan kodissa ja muistotilaisuudessa mahdollisuuden mukaan. Tällöin suruliputetaan aamulla kello 08 alkaen. Kun siunaustilaisuus on pidetty, nostetaan lippu lopuksi päivää ylös.

Suomen lipussa ei milloinkaan käytetä surunauhaa. Sitä voidaan käyttää vain järjestölipuissa.

Lippukäytännöstä kirkossa tapahtuvassa siunaustilaisuudessa ja hautajaissaatossa tarkemmat ohjeet antaa Suomalaisuuden liiton toimisto. Sotilashautajaisissa toimitaan puolustusvoimien ohjesääntöjen mukaisesti.


Hymnus Palvelut Oy